ZIMNÍ
STADION

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení

1. Sportoviště Přerov s.r.o. se sídlem Petřivalského 2885/5 IČ: 07793863 jako provozovatel sportovního zařízení (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon č.115/2003 sb. O podpoře sportu.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní nebo kulturní akce.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. V případě ,že tak neučiní bere na vědomí, že bude vykázán či vyveden ze zařízení.

5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní nebo kulturní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

6. Provozovatel s pořadatelem zajišťují monitorování prostor zařízení a jeho okolí se záznamem za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku a veřejného pořádku.

II. Vstup a pobyt v zařízení 

1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení. 

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR nebo příslušníků MP je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pořadatele, případně Policie ČR nebo příslušníků MP bezpečnostní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel za účelem odhalení zbraní a předmětů uvedených v čl. IV. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do zařízení.

III. Povinnosti návštěvníků zařízení 

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní a kulturní akce. 

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR nebo příslušníků MP, hasičů, členů záchranné služby apod. 

3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV. Zákazy 

V prostorách zařízení je zakázáno: 

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (zbraní se rozumí vše, co činí útok proti tělu důraznější) 

b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky

c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek 

d) vnášet natlakované nádoby (vyjma určených výrobou ke zvukové kulise) 

e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha) 

f) zábavnou či profesionální pyrotechniku (ohňostroj, světlice, rachejtle aj.) 

g) laser ukazovátko 

h) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky 

i) kouření a používání otevřeného ohně 

j) ničit zařízení a jeho vybavení

k) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení 

l) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce 

m) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

V. Pořadatelská služba 

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.V případě ohrožení bezpečnosti osob, majetku či narušení veřejného pořádku činí pořadatelská služba kroky k obnovení veřejného pořádku. 

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení reflexní vestu. Hlavní pořadatel má na svém oblečení viditelné označení „Hlavní pořadatel“ 

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a veřejného pořádku a k bezproblémovému průběhu sportovní nebo kulturní akce. 

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR nebo příslušníkům MP. 

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu 

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Vlastník (provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. 

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit Hlavnímu pořadateli 

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna neumožněn vstup do prostor zařízení. 

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce). 

VII. Účinnost 

 

Tento návštěvní řád je účinný od 1.5.2019

Mgr. Petr Kouba
ředitel Sportoviště Přerov s.r.o.

KONTAKT

Zavolejte nebo nám napište.

Provozovatel webu:
Sportoviště Přerov s.r.o.

Jednatel společnosti:
Mgr. Petr Kouba

IČ: 07793863

Adresa společnosti:
Petřivalského 2885/5,
750 02 Přerov

Odpovědná osoba:
Jaroslav Odstrčil

MÁTE DOTAZ?

Nechte nám zprávu a my se Vám ozveme.

Provoz Sportoviště Přerov s.r.o. je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerov

Sportoviště Přerov s.r.o © 2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.