PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV
A

KOUPALIŠTĚ PENČICE

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV A KOUPALIŠTĚ PENČICE

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád slouží k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků celého plaveckého areálu, je závazný pro všechny návštěvníky plaveckého areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

ČLÁNEK I. VSTUP DO PLAVECKÉHO AREÁLU
1. Doba provozu plaveckého areálu a jeho denní rozvrh pro používání veřejnosti jsou vyvěšeny před vstupem do areálu a na webových stránkách.
2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou čipovou nebo kódovanou vstupenkou, kterou je možno zakoupit v pokladně. Ceník je zveřejněn ve vestibulu plaveckého areálu u pokladny a na vstupu do plaveckého areálu. Prodej čipových vstupenek začíná otevřením zařízení a končí hodinu před jeho uzavřením. Na požádání je návštěvník povinen prokázat se platnou čipovou vstupenkou.
3. Délka pobytu je měřena od příchodu do šaten až po odchod ze šaten s tolerancí + 20 minut.
4. Šatní skříňka slouží pouze jedné osobě + dítě, vratná kauce na čip uvnitř plaveckého areálu od šatní skříňky je v letní sezóně 100 Kč). Na venkovním bazénu na Brabansku je také možné si pronajmout samostatně šatní skříňku oproti 50-ti korunové vratné kauci na zámek.
5. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tuto osobu mohou doprovázet maximálně 3 děti.
6. Návštěvníkům tělesně postiženým vlastnícím průkaz ZTP/P získaný na základě zákona č.100/88 Sb., § 86, odst. 2, 3 je povolen vstup pouze v doprovodu zletilé osoby starší 18 let.
7. Děti do 10 let mají povolen pobyt jen do 20 hodin a to, i když jsou v doprovodu osoby starší 18 let.
8. Do bazénu není povolen vstup dětem mladším než 1,5 roku.
9. Užívání whirlpoolu a masážní vany je povoleno dětem od 10 let.

ČLÁNEK II. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY PLAVECKÉHO AREÁLU
1. Do areálu nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu (např. kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány apod.) jakož i osoby s obvazem na těle, osoby zahmyzené, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
2. Vstup může být odepřen i osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu a mravně společenské zásady a opakovaně porušujícím provozní řád.
3. Z prostoru plaveckého areálu může být vykázán i ten návštěvník, který i přes napomenutí nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců. Podle povahy přestupku může být neukázněný návštěvník
oznámen příslušným bezpečnostním orgánům.
4. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity bazénu nebo osobám, kterým podle provozního řádu není povolen vstup.
5. Vedoucí plaveckého areálu může vyčlenit hodiny pro sportovní akce. Taková změna bude včas oznámena na rozvrhu pro veřejnost, náhlé změny v provozní době jsou vyhrazeny.

ČLÁNEK III. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
1. Návštěvníci jsou povinni se řídit informačními nápisy a pokyny zaměstnanců plaveckého areálu. Činí to ve svém zájmu s ohledem na bezpečnost a v zájmu provozu. Neztěžujte práci zaměstnanců plaveckého areálu svou neukázněností.
2. Užívání bazénu bez dozoru a přítomnosti odpovědných pracovníků provozovatele není z bezpečnostních důvodů přípustné. Návštěvníci musí uposlechnout pokynů a nařízení odpovědných pracovníků areálu (plavčíka apod.).
3. V krytém bazénu není dovoleno svlékání a oblékání nebo odkládání šatstva mimo určený prostor.
4. Před koupáním v bazénech jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít záchodů, sprch a řádně se umýt mýdlem a spláchnout vodou (pokud možno nazí).
5. Návštěvník musí mít čisté, obecně přijatelné plavky (ne bermudy, plážové plavky nebo trenýrky) vyhovující hygienickým požadavkům a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti.
6. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, vodou a el. energií.
7. Vstupování do šaten je dovoleno jen se souhlasem pokladní.
8. Návštěvníci se mají ve vlastním zájmu pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli a nezranili sebe či jiné návštěvníky. Mají si dávat pozor na své věci a nenechávat je bez dozoru, v případě potřeby využít bezpečnostní skříňky. Mají se k sobě chovat ohleduplně, aby pobyt v areálu byl co nejpříjemnější.
9. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se mohou pohybovat výhradně v prostorách, kde je malá hloubka vody. Ve větší hloubce se pohybují jen za doprovodu a dohledu způsobilé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.
10. Skákání do vody je povoleno se souhlasem plavčíka nebo osoby, která odpovídá za pořádek v době tréninků, a to na místech k tomu určených. Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran bazénu.
11. Za svévolné poškození, znečištění a ztrátu půjčených předmětů je návštěvník povinen zaplatit náhradu ve výši nákupní ceny předmětu.
12. Za poškození zařízení a znečištění prostoru bazénu musí návštěvník zaplatit náhradu, který určí odpovědný pracovník plaveckého areálu.
13. Při odchodu z plaveckého areálu je návštěvník povinen odevzdat zapůjčené věci včetně čipu nebo zámku, resp. klíče.
14. První pomoc poskytuje plavčík, který v případě potřeby zavolá lékařskou pomoc.
15. V případě vzniku jakéhokoliv zranění nebo úrazu návštěvníka je jeho povinností toto zranění nahlásit plavčíkovi a společně s ním provést záznam do knihy úrazů návštěv. Kniha úrazů pro návštěvníky je uložena na plavčíkárně.
16. Za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné zodpovědné osoby, nenese plavecký areál žádnou odpovědnost, starší osoby nebo osoby s tělesnou vadou musejí být opatrnější. Všechna zařízení plaveckého areálu používají návštěvníci na vlastní odpovědnost.
17. Nalezené předměty v areálu se zapisují do knihy nálezů, která se nachází u pokladen. Zde se také nachází kniha ztrát, kde pokladní před návštěvníkem provede zápis do „Knihy ztrát“. Při vstupu na plavecký areál si uloží návštěvníci ve vlastním zájmu cenné předměty, peníze apod. do bezpečnostních skříněk umístěných před vstupem do šaten. Za nezabezpečené předměty, peníze apod. nenese plavecký areál odpovědnost. Ostatní své věci ukládejte pozorně ve své skříňce, pečlivě uzamkněte a klíč opatrujte!
18. Rozsah používání plaveckého areálu je v některých provozních hodinách omezen. Tyto hodiny jsou zcela nebo jen částečně vyhrazeny tréninku sportovců nebo pořádání sportovních podniků. Pak není dovoleno tyto akce jakýmkoliv způsobem narušovat.
19. Do prostoru šaten vstupuje návštěvník z bazénu osušen s vyždímanými plavkami. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách nebo do umyvadla.
20. Dětský bazén je vyhrazen pro děti do 8 let, mějte ohled na zdraví svých dětí, do dětského bazénu nevstupujte ani si v něm nekoupejte nohy (u dospělých jsou četná plísňová onemocnění nohou).
21. Při vstupu do šaten vyzouvejte obuv za posuvnými dveřmi – viz. nápisy, při odchodu se zde obouvejte, je zakázáno se obouvat u šatních skříněk.
22. Návštěvník je povinen opustit plavecký areál (projít pokladnou) nejpozději před ukončením provozní doby 50m bazénu.

ČLÁNEK IV. NA PLAVECKÉM AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
1. Pouštět rádia, magnetofony, zpívat a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které hlukem ruší pořádek nebo ohrožují bezpečnost návštěvníků. Obtěžovat druhé návštěvníky hlučným a nevhodným chováním, odporujícím zásadám bezpečnosti a mravnosti.
2. Konzumovat lihoviny, víno, pivo, jídlo, cukrovinky ve všech prostorách budovy plaveckého areálu s výjimkou občerstvení zakoupeného a konzumovaného v bufetu ve vstupní hale.
3. Kouřit v celé budově a vstupovat s otevřeným ohněm.
4. Přivádět jakákoliv zvířata.
5. Zdržovat se v prostorách, které nejsou z provozních či bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti. Vstupovat do prostorů vyhrazených jinému pohlaví nebo určených jen pro zaměstnance.
6. Přenášet, upravovat, poškozovat nebo odnášet zařízení a vybavení.
7. Otevírat jiné šatní skříňky a odnášet majetek jiných návštěvníků.
8. Chodit v šatnách, sprchách a k bazénu v obuvi, ve které přišli z ulice.
9. Chodit v plavkách a bos po vstupní hale.
10. Odkládat šatstvo mimo přidělené skříňky, za volně odložené věci neručíme.
11. Přinášet skleněné a ostré předměty (žiletky, špendlíky apod.), hořlaviny, věci páchnoucí a ohrožující zdraví a bezpečnost návštěvníků.
12. Při koupání veřejnosti používat ploutve, potápěčské brýle a podobná zařízení. Je zakázána hra jakýmikoliv míči v prostorách bazénu.
13. Znečišťovat vodu, prostory bazénu, šaten, sprch pliváním, močením, vyplachováním úst a nosu, praním prádla, volným odhazováním odpadků (u žen vstupovat do bazénu v období menzes).
14. Holit se, stříhat si nehty, vlasy. Provádět pedikúru, manikúru, používat masážní pomůcky.
15. Potápět, srážet a vhazovat druhé návštěvníky do vody, bezohledným plaváním ohrožovat jejich bezpečnost, běhat kolem bazénu a ve sprchách, skákat z podélných stran bazénu do vody. Bez vážné příčiny volat o pomoc.
16. Nosit na krku řetízky a přívěšky, prsteny a jiné ostré předměty, které ohrožují bezpečnost vlastní či ostatních návštěvníků.
17. Vstupovat do šaten, sprch a bazénové haly (i bazénů) se žvýkačkou.
18. Provozovat hazardní hry.
19. Plavat v prostoru vymezeném k tréninku nebo pronájmu cizí organizace.
20. Vozit kola do vstupní haly plaveckého areálu, vstupovat do haly na kolečkových bruslích a koloběžkách. Vstupní hala slouží k odpočinku po koupání.
21. Vstupovat k bazénu v oděvu, ve kterém přišli z ulice.

ČLÁNEK V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO LETNÍ VENKOVNÍ BAZÉN
1. Vstup do prostoru letního bazénu je umožněn z ul. Brabanska. Zde jsou prodávány buď vstupenky s čárovým kódem bez kauce nebo vstupenky ve formě náramkových čipů s kaucí, návštěvníci mají k dispozici šatní skříňku na uložení svých svršků oproti vratné kauci.
2. Návštěvníkům, kteří vstoupili tímto vchodem neodpovídá plavecký areál za věci, které vnesou do areálu.
3. Vstup do dětského bazénu je povolen pouze dětem do 6 let a jejich doprovodu. Skákání do bazénu a ničení klouzaček je zakázáno.
4. Vstup do dětského koutku mají děti do 10 let a mohou ho využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let.
5. Řiďte se a dodržujte pokyny pro jednotlivá sportoviště v areálu (malá košíková, plážový volejbal, nohejbal a stolní tenis).
6. Na prostory venkovního bazénu se vztahují veškerá ustanovení provozního řádu není-li výslovně uvedeno, že se týkají pouze krytého bazénu.
7. Vstup návštěvníků do bazénu jen po osprchování. Vstup k venkovnímu bazénu je v obuvi, ve které přišli z ulice, zakázán.
8. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory venkovního bazénu s ukončením provozní doby.

ČLÁNEK VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všichni návštěvníci plaveckého areálu jsou povinni dbát pokynů personálu plaveckého areálu, zejména plavčíků, a to i těch pokynů, které nejsou v tomto řádu.
2. Pro poskytnutí první pomoci a ošetření způsobených poranění jsou určeni plavčíci. Jejich dozoru podléhají všechny bazény, sprchy a parní komory. S připomínkami a stížnostmi se obracejte na ně.
3. Šatny mužů a žen a jejich WC podléhají dozoru pokladních.
S připomínkami a stížnostmi se obracejte na ně.
4. K řešení vážnějších připomínek využívejte „Knihy přání a stížností“, která je uložena u pokladních. Uveďte jméno a adresu pro zaslání odpovědi.
5. V případě, že nedodržováním tohoto provozního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

Pro naléhavé případy uvádíme telefonní čísla:
POLICIE 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156
HASIČI 150
ZÁCHRANKA 155
TÍSŇOVÁ LINKA 112
PORUCHY-VODA 581 204 094, 800 167 427
PORUCHY-ELEKTŘINA 840 850 860
DISPEČINK Teplo Přerov, a.s. 606 678 010

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem vyhlášení.
V Přerově dne 10.02.2022

Mgr. Petr Kouba
ředitel Sportoviště Přerov s.r.o.

KONTAKT

Zavolejte nebo nám napište.

Provozovatel webu:
Sportoviště Přerov s.r.o.

Jednatel společnosti:
Mgr. Petr Kouba

IČ: 07793863

Adresa společnosti:
Petřivalského 2885/5,
750 02 Přerov

Odpovědná osoba:
Karel Hudeček

MÁTE DOTAZ?

Nechte nám zprávu a my se Vám ozveme.

Provoz Sportoviště Přerov s.r.o. je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerov

Sportoviště Přerov s.r.o © 2022

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.